Bền bỉ là một đức tính có thể học được như thế nào?
This is the image description

Bền bỉ là một đức tính có thể học được như thế nào?

Nhận thức là chìa khóa dẫn đến sự bền bỉ: Liệu bạn nhìn nhận một biến cố là sang chấn, hay một cơ hội để học tập và phát triển? Norman Garmezy, một nhà tâm lý học về phát triển kiêm bác sĩ lâm sàng tại Đại học Minnesota, đã từng gặp hàng ngàn trẻ trong suốt bốn thập kỷ…

Chức năng bình luận bị tắt ở Bền bỉ là một đức tính có thể học được như thế nào?
Close Menu