Kiến thức Toán lớp 9

  • Post author:
  • Post published:29/01/2021

Kiển thức Toán lớp 9 được Trung tâm Toán học UNIX tổng hợp và chia sẻ dưới đây:

A. PHẦN KIẾN THỨC TOÁN LỚP 9

Screenshot 1 1 Screenshot 2 1 Screenshot 3 1 Screenshot 4 1 Screenshot 5 1 Screenshot 6 1 Screenshot 7 1 Screenshot 8 1 Screenshot 9 1 Screenshot 10 1 Screenshot 11 1 Screenshot 12 1 Screenshot 13 1 Screenshot 14 1 Screenshot 15 Screenshot 16 Screenshot 17 Screenshot 18 Screenshot 19 Screenshot 20

Tổng hợp kiến thức Toán lớp 9

B. PHẦN BÀI TẬP TOÁN LỚP 9

Câu 1. Chứng minh √7 là số vô tỉ.

Câu 2.

a) Chứng minh: (ac + bd)2 + (ad – bc)2 = (a2 + b2)(c2 + d2)

b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki: (ac + bd)2 ≤ (a2 + b2)(c2 + d2)

Câu 3. Cho x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: S = x2 + y2.

Câu 4.

a) Cho a ≥ 0, b ≥ 0. Chứng minh bất đẳng thức Cauchy: a + b/2 ≥ √ab

b) Cho a, b, c > 0. Chứng minh rằng: ab/c + bc/a + ca/b ≥ a + b + c

c) Cho a, b > 0 và 3a + 5b = 12. Tìm giá trị lớn nhất của tích P = ab.

Câu 5. Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M = a3 + b3.

Câu 6. Cho a3 + b3 = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: N = a + b.

Câu 7. Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh: a3 + b3 + abc ≥ ab(a + b + c)

Câu 8. Tìm liên hệ giữa các số a và b biết rằng: |a + b| > |a – b|

Câu 9.

a) Chứng minh bất đẳng thức (a + 1)2 ≥ 4a

b) Cho a, b, c > 0 và abc = 1. Chứng minh: (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8

Câu 10. Chứng minh các bất đẳng thức:

a) (a + b)2 ≤ 2(a2 + b2)

b) (a + b + c)2 ≤ 3(a2 + b2 + c2)

Câu 11. Tìm các giá trị của x sao cho:

a) |2x – 3| = |1 – x|

b) x2 – 4x ≤ 5

c) 2x(2x – 1) ≤ 2x – 1.

Câu 12. Tìm các số a, b, c, d biết rằng: a2 + b2 + c2 + d2 = a(b + c + d)

Câu 13. Cho biểu thức M = a2 + ab + b2 – 3a – 3b + 2001. Với giá trị nào của a và b thì M đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 14. Cho biểu thức P = x2 + xy + y2 – 3(x + y) + 3. Chứng minh rằng giá trị nhỏ nhất của P bằng 0.

Câu 15. Chứng minh rằng không có giá trị nào của x, y, z thỏa mãn đẳng thức sau:

x2 + 4y2 + z2 – 2a + 8y – 6z + 15 = 0

Câu 16. Hãy viết một số hữu tỉ và một số vô tỉ lớn hơn √2 nhưng nhỏ hơn √3

Câu 17. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x2y với các điều kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4.

Câu 18. Chứng minh rằng: Nếu số tự nhiên a không phải là số chính phương thì √a là số vô tỉ.

Câu 19. Có hai số vô tỉ dương nào mà tổng là số hữu tỉ không?

uzn1515902668Câu 20. Chứng minh rằng tổng của một số hữu tỉ với một số vô tỉ là một số vô tỉ.

Câu 21. Chứng minh các bất đẳng thức:

a) (a + b)2 ≤ 2(a2 + b2)

b) (a + b + c)2 ≤ 3(a2 + b2 + c2)

c) (a1 + a2 + ….. + an)2 ≤ n(a12 + a22 + ….. + an2).

Câu 22. Cho a3 + b3 = 2. Chứng minh rằng a + b ≤ 2.

Câu 23. Chứng minh rằng: [x] + [y] ≤ [x + y].

Câu 24. Tìm giá trị nhỏ nhất của: A = x2 + y2 biết x + y = 4.

Câu 25. Tìm giá trị lớn nhất của: A = xyz(x + y)(y + z)(z + x) với x, y, z ≥ 0; x + y + z = 1.

Câu 26. Xét xem các số a và b có thể là số vô tỉ không nếu:

a) ab và a/b là số vô tỉ.

b) a + b và a/b là số hữu tỉ (a + b ≠ 0)

c) a + b, a2 và b2 là số hữu tỉ (a + b ≠ 0)

Câu 27. Cho a, b, c > 0. Chứng minh: a3 + b3 + abc ≥ ab(a + b + c)

Câu 28. Chứng minh rằng [2x] bằng 2[x] hoặc 2[x] + 1

Câu 29. Cho số nguyên dương a. Xét các số có dạng: a + 15 ; a + 30 ; a + 45 ; … ; a + 15n. Chứng minh rằng trong các số đó, tồn tại hai số mà hai chữ số đầu tiên là 96.

Trung tâm Toán học UNIX luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường phát triển tư duy và năng lực bản thân. Nhận tư vấn MIỄN PHÍ từ các Chuyên gia Toán học của Trung tâm TẠI ĐÂY.